بادام درختی سنگی

۳۳,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومان

مغز فندق خام خارجی

۱۷۰,۰۰۰ تومان۶۸۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک پرک

۱۳۷,۵۰۰ تومان۵۵۰,۰۰۰ تومان

گردو با پوست خارجی

۸۷,۷۵۰ تومان۳۵۱,۰۰۰ تومان

توت خشک درجه یک

۱۴۸,۸۵۰ تومان۵۹۵,۴۰۰ تومان

بادام درختی ایرانی پوست کاغذی خام (محب خام)

۱۱۴,۶۲۵ تومان۴۵۸,۵۰۰ تومان

بادام هندی شور

۱۷۲,۵۰۰ تومان۶۹۰,۰۰۰ تومان

فندق با پوست ایرانی

۹۰,۰۰۰ تومان۳۶۰,۰۰۰ تومان

بادام درختی ایرانی پوست کاغذی شور (محب شور)

۱۱۶,۸۷۵ تومان۴۶۷,۵۰۰ تومان