آجیل مخلوط معمولی

۴۹۰,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط ممتاز

۵۴۰,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط سفارشی

۵۹۰,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط شیرین

۶۸۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی خام

۵۲,۵۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک درجه یک

۱۲۲,۵۰۰ تومان۴۹۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو ایرانی خورشتی

۱۰۰,۰۰۰ تومان۴۰۰,۰۰۰ تومان

گردو با پوست ایرانی

۱۳۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان

پسته کله قوچی شور

۲۳۰,۰۰۰ تومان۹۲۰,۰۰۰ تومان

پسته کله قوچی خام

۲۳۰,۰۰۰ تومان۹۲۰,۰۰۰ تومان

پسته فندقی شور

۱۵۷,۵۰۰ تومان۶۳۰,۰۰۰ تومان

بادام درختی ایرانی خام

۱۵۵,۰۰۰ تومان۶۲۰,۰۰۰ تومان